Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Protestants-christelijke en katholieke ouderorganisatie

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs en in de kinderopvang.

Christelijke en katholieke scholen

Een belangrijk kenmerk van het Nederlandse onderwijsstelsel is de vrijheid van onderwijs. Die vrijheid doet recht aan de veelkleurigheid van de Nederlandse samenleving. Het grootste onderscheid daarin is dat ouders kunnen kiezen voor een openbare of een bijzondere school.
Christelijke en katholieke scholen vallen onder het bijzonder onderwijs. Een bijzondere school kan gesticht worden op grond van godsdienstige, levensbeschouwelijke of onderwijspedagogische uitgangspunten. Scholen die zich baseren op bepaalde onderwijspedagogische uitgangspunten zoals Montessori, Dalton, Vrije School of Jenaplan kunnen zowel openbare als bijzondere scholen zijn.
Bijzonder onderwijs is iets anders dan speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die speciale begeleiding nodig hebben, zoals kinderen met een beperking of gedragsproblemen.

Schoolvereniging

Als scholen voor bijzonder onderwijs uitgaan van een vereniging kunnen ouders daar lid van worden. Via hun lidmaatschap hebben zij een stem in de vereniging en kunnen zij het beleid van de school mede bepalen. Ouders kunnen gekozen worden in het bestuur van zo’n school en op die manier rechtstreeks invloed uitoefenen. Ook als een school uitgaat van een stichting zitten er vaak ouders in het bestuur. Verder kunnen ouders zich via de medezeggenschapsraad (MR) laten vertegenwoordigen en zelf meepraten en -beslissen door deelname in de MR.

Eigen ouderorganisatie

Het openbaar en de verschillende vormen van bijzonder onderwijs hebben ieder hun eigen landelijke ouderorganisatie. Deze behartigen de belangen van ouders van schoolgaande kinderen en zetten zich in voor een sterke positie van ouders in het onderwijs. OUDERS VAN WAARDE ondersteunt daarnaast ook ouders met kinderen op de christelijke kinderopvang.

De ouderorganisaties richten zich specifiek op de eigen achterban en werken op verschillende gebieden samen. Bijvoorbeeld in overheidsoverleg, bij aandacht voor bepaalde sociale en maatschappelijke thema’s en bij bepaalde uitgaven. Ook wordt samengewerkt met andere onderwijs- en kinderopvangorganisaties en ouderorganisaties van kinderen met een ontwikkelings- of gedragsstoornis of handicap.