Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Nieuws archief

Beste lijsttrekker …..

Gepubliceerd op: 06-03-2017 om 18:24

U heeft het vandaag paginagroot in De Telegraaf en het Het Financieele Dagblad gelezen. Over 10 jaar ziet de arbeidsmarkt er volledig anders uit dan nu, met beroepen die nu nog niet bestaan. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk kinderen en jongeren digitale vaardigheden mee te geven. Maar we hebben uw hulp nodig. Wilt u ervoor zorgen dat onderstaande zin in het regeerakkoord wordt opgenomen?

//“Dit kabinet gaat ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op structurele wijze digitale vaardigheden (waaronder programmeren) aanleren en biedt leraren de kans zich hierop versneld bij te scholen.”//

Namens alle kinderen en bedrijven in Nederland, hartelijk dank.

OUDERS VAN WAARDE is partner van Codepact

Persbericht OUDERS VAN WAARDE: Werkloze leraren aan het werk!

Gepubliceerd op: 19-01-2016 om 16:24

PERSBERICHT

OUDERS VAN WAARDE: “Stel scholen in staat om nu al werkloze leerkrachten boventallig aan te stellen”

Werkloze leerkrachten nu al inzetten door dreigend lerarentekort.

19 januari 2016, LEERSUM – Ouderorganisatie OUDERS VAN WAARDE vreest voor onrust onder de ouders als na 2017 lerarentekorten nijpend gaan worden en pleit voor een creatieve oplossing. In oktober 2015 registreerde het UWV 18.000 onderwijskrachten als werkloos waarvan een belangrijk deel leraren.

Op dit moment zetten scholen hen in als tijdelijke vervangers en vindt een deel van hen een baan in andere sectoren zoals zorg en welzijn. De samenleving investeerde echter flink in hun opleiding en scholen zijn nu via het participatiefonds veel geld kwijt aan leerkrachten die werkloos thuis zitten. Doordat zij werkloos zijn of tijdelijke banen hebben is er niet – of onvoldoende – zorg gedragen voor hun na- en bijscholing. Door hen nu een aanstelling te geven gaan zij niet verloren voor het onderwijs; kunnen zij zich op tijd bijscholen en zal er over 2 à 3 jaar een minder groot lerarentekort zijn. In de tussentijd kunnen zij extra hulp bieden bij de ondersteuning van het passend onderwijs waardoor het onderwijs een kwaliteitsimpuls krijgt.

Om deze leerkrachten aan te nemen zijn extra financiën nodig, maar door de uitkeringsgelden in te zetten en door een deel van de middelen in te zetten die scholen nu ook betalen aan het participatiefonds worden de financiële lasten minder. Wel moet men de middelen geoormerkt beschikbaar stellen om te voorkomen dat het geld weglekt naar andere tekorten in het onderwijs. Dat kan via een vouchersysteem voor leerkrachten.

Verder pleit OUDERS VAN WAARDE voor een ruime mogelijkheid om de mobiliteit van leerkrachten te bevorderen zodat zij van krimpgebieden kunnen verhuizen naar regio’s waar lerarentekorten zich nu al voordoen en is zij voorstander van een beleid om werklozen in ander sectoren om te scholen. Het omscholen van pedagogen, orthopedagogen en medewerkers uit de zorg en de kinderopvang die werkloos zijn is een kans. De werkgelegenheid in die sectoren herstelt zich volgens het UWV minder snel.

OUDERS VAN WAARDE vraagt politiek en beleidsmakers nu beleid in gang zetten om problemen in de volgende kabinetsperiode te voorkomen.

——————————————————————————————-

Voor meer informatie over de ontwikkeling van de onderwijsarbeidsmarkt zie UWV.nl

Meer over dit persbericht van OUDERS VAN WAARDE:
Werner van Katwijk | werner@ouders.net| 06 233 660 32


Persbericht OUDERS VAN WAARDE: Werkloze leraren aan het werk!

Een drukke politieke maand voor OUDERS VAN WAARDE

Gepubliceerd op: 22-01-2015 om 16:07

Politiek den Haag stond voor OUDERS VAN WAARDE centraal in december en januari. Op twee grote dossiers was OUDERS VAN WAARDE actief in zowel de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer.

Leenstelsel bij studiefinanciering

Op 20 januari verdedigde de Minister haar plannen om de huidige studiefinanciering te vervangen door een leenstelsel. Voor OUDERS VAN WAARDE reden om een laatste beroep te doen op de leden van de Eerste Kamer de plannen tegen te houden.

OUDERS VAN WAARDE bracht daarbij in dat de Nederlandse overheid al in 1978 een verdrag had goedgekeurd (het IVESCR verdrag) waarin werd uitgesproken dat de ondertekende landen zouden streven naar geleidelijke invoering van kosteloos hoger onderwijs. Dat verdrag kent een zogenaamde Stand Still werking. Dat betekent dat het verdrag zich niet verzet tegen een geleidelijke invoering maar dat een eenmaal gerealiseerd recht niet meer kan worden verminderd (dan wel alleen bij bijzonder uitzonderlijke omstandigheden). De inbreng van OUDERS VAN WAARDE werd door diverse Kamerleden ingebracht in het debat met de Minister. Deze redeneerde echter anders dan OUDERS VAN WAARDE en een trits aan internationaal rechtsdeskundigen en zelfs tegen een eigen adviesrapport in. Echter omdat over het leenstelsel al ‘politiek handjeklap’ was gepleegd tussen VVD, PvdA en gedogers D66 en Groen Links kon de Minister haar standpunt volhouden. Het leenstelsel kwam er. OUDERS VAN WAARDE kijkt nu of ze het besluit nog kan laten toetsen aan het verdrag maar omdat Nederland het protocol waarbij het klachtrecht wordt geregeld nog niet heeft geratificeerd is een klacht niet mogelijk.

In het onderzoek naar de mogelijke rechtsgang bleek overigens dat de Minister een adviesrapport waarin nadrukkelijk de mogelijke strijdigheid van de invoering van het leenstelsel met het verdrag werd genoemd niet op tijd naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport was al in februari in haar bezit. In juni werd in de kamer de wetswijziging behandeld en het rapport werd pas in september aan de kamer gestuurd. OUDERS VAN WAARDE heeft het gemeld aan de kamer en is benieuwd wat de kamer met deze informatie gaat doen.

Privacy van Leerlinggegevens

Een dossier waarin staatssecretaris Dekker volgens OUDERS VAN WAARDE behoorlijk mee de fout is ingegaan is de privacy van leerlingen. In november bleek dat de uitgevers scholen min of meer hadden verplicht om leerlinggegevens af te staan voor de portal Basispoort waarmee scholen toegang hebben tot een digitale leeromgeving. Dat nu was in strijd met nationale privacywetten en met internationale verdragen. Scholen mogen dat niet doen zonder instemming van de ouders. Het bleek dat reeds in april de staatssecretaris via een PWC rapport was gewezen op de mogelijke risico’s maar dat de staatssecretaris daar de Tweede Kamer niet van op de hoogte had gesteld en ook onvoldoende had gedaan om te voorkomen dat de gegevens in handen van commerciële bedrijven zouden komen. De staatssecretaris stelde zich laks op en stelde dat scholen en marktpartijen de zaak maar moesten regelen. OUDERS  VAN WAARDE protesteerde en werd daarin gesteund door de Tweede Kamer die OUDERS VAN WAARDE daarop uitnodigde voor een hoorzitting. Bij die hoorzitting presenteerde OUDERS VAN WAARDE een dossier met onder andere een weergave van internationale wetten en afspraken die niet alleen aantoonden dat de gang van zaken tegen wetten en verdragen was maar ook dat het kinderrechtenverdrag van de staatssecretaris een actieve houding eiste.

21 januari was vervolgens de kamerbehandeling waarbij de staatssecretaris flink onder vuur kwam te liggen. Zelfs bij coalitiegenoot PvdA. De verwachting is echter niet dat de PvdA verder durft te gaan dan stevige kritiek.

 

SP wil schoolzwemmen terug

Gepubliceerd op: 27-10-2014 om 17:18

De SP wil het schoolzwemmen weer invoeren. Volgens de oppositiepartij mag straks geen kind meer zonder zwemdiploma de basisschool verlaten. Wat SP-Kamerlid Michiel van Nispen betreft, streven de scholen ernaar dat alle leerlingen bij het afscheid een zwemdiploma A, B en C hebben. ‘Dat scheelt namelijk ongelukken in ons waterrijke land’, zegt hij. Van Nispen zal zijn voorstel maandag doen in een sportoverleg in de Tweede Kamer met minister Edith Schippers (Sport).
Lees verder: AD.nl

Overblijven: Belastingdienst legt scholen hoge boetes op

Gepubliceerd op: 22-09-2014 om 14:06

OUDERS VAN WAARDE vraagt Tweede Kamer om actie op korte termijn

OUDERS VAN WAARDE wil op korte termijn duidelijkheid van de Tweede Kamer rondom de forse nabetalingen die de belastingdienst scholen oplegt vanwege vermeende te hoge vrijwilligersvergoedingen aan overblijfouders. OUDERS VAN WAARDE ziet het liefst dat de Minister bij het vragenuur deze week in de kamer duidelijkheid schept en de hoge boetes ongedaan maakt. 

Tenminste moet duidelijk zijn wat de belastingdienst aan normen hanteert bij de (terug)berekening van de uurbedragen van de vrijwilligersvergoeding die aan overblijfouders wordt uitgekeerd. OUDERS VAN WAARDE heeft de indruk dat de belastingdienst c.q. de betreffende belastinginspecteur daarin te rigide is. Zich alleen richt op de tijd die ouders voor de overblijfgroep staan en niet mee weegt dat deze vrijwilligers geschoold moeten worden (er is een wettelijke scholingseis), dat er vergaderd wordt, dat er afstemming moet plaatsvinden – de tijd dat het overblijven door een klein groepje leerlingen werd gedaan ligt achter ons, groepen van 10 kinderen zijn nu groepen van 60 kinderen geworden – en dat aan ieder uur dat overblijfouders worden ingezet zo’n 1,5 uur moet worden toegevoegd voor voorbereiding en nazorg. Verder moeten ouderraden en medezeggenschapsraden worden geïnformeerd en zijn er individuele ouders waarmee wordt overlegd. Met een combinatie van te rigide beleid van het Ministerie van Financiën en een wettelijke eis vanuit de onderwijswetgeving komen scholen klem te zitten.

OUDERS VAN WAARDE vindt het verwarrend dat er kennelijk geen algemeen beleid is bij de belastingdienst maar dat iedere inspecteur eigen beleid voert over controle en handhaving.

Reeds jaren geleden benaderde OUDERS VAN WAARDE (toen nog OUDERS & COO) de politiek met deze onduidelijkheid en de wenselijkheid om hier eventueel ook een soort gedoogbeleid te hanteren.

Maar OUDERS VAN WAARDE is bang dat er meer op het spel staat dan alleen deze incidenten
Een actie als deze van (een inspecteur van) de belastingdienst kan scholen terughoudender maken met de inzet van vrijwillige ouders bij overblijven. Het gevolg is dat de scholen zich dan wellicht genoodzaakt voelen om het overblijven te professionaliseren en/of uit te besteden. Met als gevolg dat het overblijven voor de ouders een factor 3 tot 4 duurder zal gaan worden. Het maakt de ouders minder mobiel op de arbeidsmarkt als de prijsverhoging zodanig is dat ouders hier geen gebruik meer van gaan maken.

Ouderparticipatie in gevarenzone
Scholen floreren door de ouderparticipatie. Heel veel extra’s is alleen mogelijk op scholen door de inbreng van ouders. Veel ouders zijn echter inmiddels ook actief op de arbeidsmarkt waardoor voor de inzet als ouder overdag vrij moet worden genomen. Hoewel er nog steeds gelukkig veel ‘Liefdewerk-Oud papier’ wordt verricht verschuift het vrijwilligerswerk langzaam in de richting van het geven van een kleine vrijwilligersvergoeding. De ouderparticipatie die scholen altijd ervaren als een positieve bijdrage komt nu ineens in een negatieve sfeer terecht. Maar komt de ouderparticipatie in een gevarenzone terecht dan gaan er meer zaken verloren. In deze kabinetsperiode wordt de ouderbetrokkenheid toch al weinig gestimuleerd.