Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Wat is er veranderd door passend onderwijs?

De zorgstructuur is door de invoering van passend onderwijs gewijzigd. De belangrijkste wijziging betrof de invoering van de zorgplicht voor scholen en schoolbesturen om een passende onderwijsplek voor ieder kind te realiseren. Deze zorgplicht houdt in dat zodra scholen als zij een kind niet de juiste zorg kunnen geven verantwoordelijk zijn om in overleg met de ouders en schoolbesturen binnen de regio wel een passend onderwijsaanbod te realiseren. Het is aan de samenwerkingsverbanden zelf daar een procedure voor te ontwikkelen. Die hoeft niet ingewikkeld te zijn. Ouders hoeven niet meer met hun kind langs de scholen te ‘leuren’.

Buiten de invoering van de zorgplicht wil de overheid vooral voortborduren op de bestaande structuren zoals die in de voorgaande jaren zijn neergelegd.  Er zijn samenwerkingsverbanden gevormd waarbinnen scholen en schoolbesturen samenwerken. Een betere kwaliteit van onderwijs kan namelijk bereikt worden door alle krachten te bundelen. Dit moet een proces zijn van onderop, zodat het werkveld zelf de overlegstructuren en kaders neer kan leggen. Ieder samenwerkingsverband bestaat uit scholen voor reguliere en speciaal onderwijs uit een regio.

Daarnaast is iedere school verplicht om een ondersteuningsprofiel op te stellen. Dit ondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school haar leerlingen kan bieden. Al deze profielen komen samen in het onderwijszorgcontinuüm van het samenwerkingsverband om er voor te zorgen dat er een dekkend aanbod is voor alle soorten onderwijsvragen en -behoeften.