Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Waarom is passend onderwijs nodig?

 Aanleiding voor het initiatief van passend onderwijs zijn knelpunten in de zorgstructuur van het onderwijs. Kinderen die extra zorg behoeven vallen vaak tussen de wal en het schip. Er zijn veel kinderen die geen onderwijs volgen omdat geen passend aanbod beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat geen school hen wil aannemen. Het huidige zorgsysteem maakt dat scholen vaak onvoldoende of te laat een passend aanbod kunnen leveren. Teveel kinderen met gedragsproblemen of een handicap komen thuis te zitten. Bij kinderen met zorgbehoeften aan wie wel een passend onderwijsaanbod kan worden geboden, is het geen uitzondering dat dit op een school is ver van de eigen woonplek vandaan. Dit heeft tot gevolg dat het kind minder makkelijk integreert in de eigen woonwijk, omdat het geen leeftijdsgenootjes ontmoet. Daarnaast is een lange reistijd voor zowel het kind als de ouders onplezierig.

Naast deze gevolgen voor kinderen, blijkt ook dat regels binnen de zorgstructuur vaak erg ingewikkeld zijn. Hierdoor duren te doorlopen (indicatie) processen vaak te lang om goed onderwijs tijdig te kunnen leveren.

Genoemde knelpunten signaleerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 2005 in de notitie ‘vernieuwing van zorgstructuren in het funderend onderwijs’. In deze notitie stond ook nog dat de bekostiging van onderwijs voor zorgleerlingen te complex is en vaak onduidelijk blijft wie waar precies verantwoordelijkheid voor draagt. Ook bleek dat het aantal leerlingen met een indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering sterk steeg. Kortom, het werd ook nog eens te duur. Reden genoeg voor het kabinet om een nieuwe zorgstructuur te bewerkstelligen die Passend Onderwijs mogelijk maakt.