Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Wat is de positie van ouders bij passend onderwijs?

 Doordat de zorgplicht om te zorgen voor een passende onderwijsplek voor kinderen bij de scholen en schoolbesturen komt te liggen, is het zaak dat de inspraak van ouders bij de schoolkeuze voor hun kind wel gegarandeerd blijft.  Het kabinet noemt dit het versterken van de positie van de ouders. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is op verzoek van onder andere de ouderorganisaties een tijdelijke geschillencommissie in de wet opgenomen. Afhankelijk van de uitwerking van deze geschillenregeling kunnen ouders daarbij veel baat hebben. De gezamenlijke ouderorganisaties hebben een bijdrage geleverd aan de internetconsultatie over dit onderwerp. U vindt deze reactie hier.

https://www.internetconsultatie.nl/amvbpassendonderwijs/reacties.

De rol van ouders is volgens ons op twee niveaus van belang:

  1. Individuele ouderondersteuning: ouders van zorgleerlingen moeten ondersteund worden en betrokken worden bij de schoolkeuze. Via OUDERS VAN WAARDE kunnen ouders meer informatie krijgen over alles wat met onderwijs te maken heeft. Daarnaast kunnen ouders in bepaalde gevallen een beroep doen op de onderwijsconsulenten. Mocht dat niet mogelijk zijn, of niet tot resultaat hebben geleid, dan is de inschakeling van de rechtsbijstandsverzekering of gespecialiseerde juridische ondersteuning te overwegen.
  2. Collectieve ouderondersteuning: ouders moeten als groep vertegenwoordigd zijn in de regionale overleggen. Er komt daarom een Ondersteuningsplanraad in ieder samenwerkingsverband. Via het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs kunnen medezeggenschapsraden (MR) en samenwerkingsverbanden worden begeleid met betrekking tot de oprichting van een Ondersteuningsplanraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) van de betrokken besturen hebben een adviesrecht als het gaat om de inrichting van het samenwerkingsverband en om de oprichting van de Ondersteuningsplanraad. Daarnaast heeft de Ondersteuningsplanraad een instemmingsrecht met het beleid met betrekking tot het Ondersteuningsplan, terwijl de medezeggenschapsraad een adviesrecht heeft ten aanzien van het ondersteuningsprofiel van de school. Ouders leveren een onmisbare bijdrage ten aanzien van de vorming van het kind, dus moeten ouders als partners worden betrokken. Soms is het nodig daarvoor medezeggenschapsadvisering in te schakelen. Bij OUDERS VAN WAARDE is deskundigheid op het gebied van medezeggenschap rond passend onderwijs beschikbaar.

Wanneer? De voorlopige planning is dat het nieuwe wettelijk kader vanaf augustus 2013 voor ieder schoolbestuur van toepassing is. Vanaf het schooljaar 2014/2015 wordt passend onderwijs ingevoerd.