Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Veel ouders weten nog te weinig van passend onderwijs: tips!

Aangemaakt op: 25-03-2014 om 10:11

BRON: CPS.nl
Veel ouders weten nog niet wat passend onderwijs inhoudt, of hebben een vertekend beeld door de eenzijdige media-aandacht. Willen we passend onderwijs tot een succes maken, dan is de betrokkenheid van ouders onmisbaar. Informeer ouders goed (en tijdig!) over de manier waarop passend onderwijs op uw school wordt vormgegeven.

Echt goed samenwerken vraagt natuurlijk wel meer. Dat geldt voor alle kinderen, en in het bijzonder voor kwetsbare leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 9 tips helpen u om goed en slim samen te werken met ouders.

1. Begin elk schooljaar met een startgesprek met de ouders en hun kind erbij Deze investering verdient zich dubbel en dwars terug, ook in tijd. Ga nooit aan het werk met een leerling zonder dat je zijn ouders kent. Onbekend maakt al gauw onbemind.

2. Stuur op korte termijn een brief naar de ouders van rugzakleerlingen Geef hierin aan welk arrangement voor hun kind geldt na 1 augustus 2014 en welke  overgangsregeling eventueel van toepassing is en bij wie ze terecht kunnen met vragen.

3. Wees transparant Over de toelatingsprocedure die de school hanteert, over het bieden van een passend arrangement en de rol van het samenwerkingsverband. Maak een stappenplan op papier en geef dat mee aan de ouders. Of laat het samenwerkingsverband een flyer maken voor ouders.

4. Maak een publieksversie van het schoolontwikkelingsperspectief Geef aan wat de basisondersteuning van de school inhoudt en welke extra ondersteuning de school kan bieden. Wees eerlijk over de punten waarin de school nog moet groeien en waar de grenzen liggen van extra ondersteuning. Publiceer dit op de website van de school en verwijs hiernaar in de schoolgids. Communiceer dit bij nieuwe aanmeldingen en geef aan wat de school van de ouders verwacht. Leg die afspraken schriftelijk vast.

5. Individueel gespreksarrangement Biedt maatwerk aan ouders. Stem met hen af op welke manier (mail, schriftje, gesprek etc.) en wanneer de contactmomenten zijn op basis van de behoefte van de leerling (of: hun kind?). En evalueer deze afspraken ook. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Doe dit, net als eventuele wijzigingen en de jaarlijkse evaluatie hiervan, altijd in overleg met de ouders en vraag hun handtekening ter akkoord.

6. Neem álle ouders mee in de communicatie over passend onderwijs Soms zijn ouders bang dat de extra aandacht voor zorgleerlingen ten koste gaat van de aandacht voor hun kind. Maak ouders bewust dat passend onderwijs voor ieder kind is, en dat zij bij kunnen dragen aan het creëren van de juiste randvoorwaarden, door bijvoorbeeld pesten tegen te gaan.

7. Zorg voor voldoende professionele eenduideligheid Met name in het voortgezet onderwijs ervaren ouders te veel verschillen tussen mentoren als het gaat om hun professionele houding richting ouders. Zorg voor voldoende professionele eenduidigheid.

8. Wees open en eerlijk over moeilijk gedrag van de leerling en handelingsverlegenheid Ouders zijn ervaringsdeskundigen en medeverantwoordelijk. Vraag hen wat wel en niet werkt in de benadering van hun kind. Leer van elkaar. Zonder open communicatie kunnen de beelden van school en ouders nogal uiteenlopen, wat kan leiden tot onbegrip (‘bij ons op school is er niets aan de hand’). Samen zoeken naar verklaringen is zinvol. Het kan zo maar zijn dat de leerling op school teveel op de tenen moet lopen en dat thuis afreageert.

9. Voorkom juridisering Betrek ouders tijdig bij elke stap die u neemt in het bieden van een passend aanbod. Ook als u bijvoorbeeld van mening bent dat de leerling het beste af is op het speciaal onderwijs. Veel juridische procedures kunnen worden voorkomen door ouders tijdig te betrekken en open te communiceren. Voorkom dat ouders het gevoel hebben niet gehoord te zijn. Maak er een gezamenlijke zoektocht van, in het gemeenschappelijke belang van de leerling! Ontstaat er toch een conflict? Schakel dan de onafhankelijke onderwijsconsulenten in waar ouders en school kosteloos een beroep op kunnen doen.


BRON: CPS.nl

Reacties